Vertrouwd en succesvol naar je rijbewijs...

Algemene Voorwaarden en privacybeleid

Artikel 1. Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Autorijschool Nico ten Kate, behoudens indien en voor zover de autorijschool schriftelijk anders verklaart.
 2. In alle gevallen, waarin door de autorijschool van een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De autorijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de autorijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

Artikel 2. Verplichtingen autorijschool

 

De autorijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

 1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijondericht Motorrijtuigen (WRM);
 2. de volledige tijdsduur van de les wordt benut ten bate van het rijonderricht;
 3. de cursist voldoende gelegenheid krijgt te oefenen in een gelijkwaardige auto als waarin ook het examen wordt afgelegd;
 4. de aanvraag voor het rijexamen door de autorijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de autorijschool heeft voldaan;
 5. alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn;
 6. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging vande bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de autorijschool hiervan melding moet maken.

 

Artikel 3. Verplichtingen cursist

 

 1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
 2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
 3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.
 4. Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de autorijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.
 5. Een rijles die binnen 48 uur wordt afgezegd, kan volledig in rekening gebracht worden.
 6. Voor de aanvraag van het praktijkexamen en tussentijdse toets deeltoets dient de cursist de autorijschool te machtigen via www.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen
 7. Voordat met de rijopleiding wordt begonnen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-alcohol-en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
 8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk-en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De autorijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
 9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de autorijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de autorijschool hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 4. Betaling

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding contant te voldoen. De kosten van de leer-en lesboeken, DVD’s en CD-roms ten behoeve van de praktijk-en /of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De autorijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
 3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
 4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.
 5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de autorijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

 

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag gelijktijdig of voor het aanvragen aan de autorijschool te worden voldaan.
 2. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de autorijschool schriftelijk is opgegeven.
 3. De autorijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse, door het CBR doorgevoerde prijswijzigingen van het praktijkexamen door te berekenen.

 

Artikel 6. praktijkexamen

 

 1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen schriftelijk op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
 2. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de autorijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
 3. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de autorijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

 

Artikel 7. Beëindigen van de lesovereenkomst

 

 1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de autorijschool als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten.
 2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de autorijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten.
 3. De autorijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de autorijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de autorijschool nog niet heeft gepresteerd.
 4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
 5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de autorijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de autorijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

 

Artikel 8. Vrijwaring

 

De autorijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan-of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;

 • de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
 • de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt dat;
 • de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
 • de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van de autorijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De autorijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

 

Privacy beleid Autor​ijschool Nico ten Kate

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Nico ten Kate verwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Autorijschool Nico ten Kate, geef je door ondertekening van de lesovereenkomsty uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Autorijschool Nico ten Kate in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Nico ten Kate, eigenaar. Zuiderlaan 199, 7944 EE Meppel, telefoonnummer 0522 244 366, KvK nummer rijschool 54194229

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Autorijschool Nico ten Kate is bereikbaar via mailadres info@nicotenkate.nu

 

2. Welke gegevens verwerkt Autorijschool Nico ten Kate, voor welk doel

In het kader van jouw rijopleiding worden de volgende noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt.

Algemene persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens

c) telefoonnummer

d) e-mailadres

e) leerling/kandidaat nummer

f) geboortedatum

g) Opleiding/school en/of beroep

Bijzondere persoonsgegevens:

h) Bijgehouden wordt of de leerling bij het CBR de rijschool gemachtigd heeft en of bij het CBR de Gezondheidsverklaring is ingediend.   (geen inhoudelijke, medische informatie)

i) Informatie van de Gezondheidsverklaring indien relevant voor (de manier van) het lesgeven

 

 

 

2.2 Autorijschool Nico ten Kate verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

 

 1. Naam en leerlingnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.

 

 1. Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Autorijschool Nico ten Kate.

 

 1. Indien je bij Autorijschool Nico ten Kate een A, A1, A2, AM, B(E), C1(E), C(E), D1(E) rijbewijs hebt gehaald dan wel een nascholings/herhalingscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart Autorijschool Nico ten Kate je gegevens, waaronder te rekenen het certificaat van deelname niet langer dan noodzakelijk.

 

 1. Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website/Facebook/Instagram-pagina. Autorijschool Nico ten Kate plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Autorijschool Nico ten Kate een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn-pagina/Instagram ter promotie.

 

 1. Autorijschool Nico ten Kate kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om - voor het plaatsvinden van de eerste rijles - een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Gezondheidsverklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Autorijschool Nico ten Kate deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

 

2.3 Autorijschool Nico ten Kate kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

3. E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven door het aanvinken van de in de lesovereenkomst opgenomen tickerbox/aanvinkvakje, verwerkt Autorijschool Nico ten Kate voor haar gerechtvaardigd commerciële belang je naam en e-mailadres om je periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Autorijschool Nico ten Kate toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@nicotenkate.nu

 

4. Bewaartermijn(en)

4.1 Autorijschool Nico ten Kate verwerkt en bewaart de aan Autorijschool Nico ten Kate verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je opleiding tot maximaal een jaar na afronding van je opleiding. Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Nico ten Kate, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Autorijschool Nico ten Kate passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Autorijschool Nico ten Kate gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Autorijschool Nico ten Kate. Met de verwerkers heeft Autorijschool Nico ten Kate dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via info@nicotenkate.nu kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Autorijschool Nico ten Kate zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met (info@nicotenkate.nu). Autorijschool Nico ten Kate zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Autorijschool Nico ten Kate je hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Autorijschool Nico ten Kate je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met (info@nicotenkate.nu). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie via info@nicotenkate.nu.

 

7. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Autorijschool Nico ten Kate, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Autorijschool Nico ten Kate bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.